ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty

Kázání Král přijíždějící na oslátku (1.adventní neděle)

Vydáno dne 30.11.2009
Ježíšův příjezd do Jeruzaléma s naší dobou souzní především v očekávání. Lidé tehdy byli plni očekávání příchodu nového krále. Mluvilo se o tom jako o dané věci. Král přijde a vysvobodí národ z politické a náboženské nadvlády Říma. Kralovat bude opět jen Hospodinův král. A proto Ježíše tak nadšeně vítají. Provolávají mu čest a slávu. A přeci do toho slavení se ptají: „Kdo to je?“ Zajímavá situace. Vítáte nového krále, kladete před něj pláště a větve a zároveň se vás zmocňuje otázka. Kdo to jen je? Jaký je to král? 

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista!

Píseň 24 Tvá, Bože, je všechna země

Modlitba:

Tvou přítomnost vyhlížíme, Tvé požehnání čekáme.
Pane, přijď. Učiň tak ze své svobodné milosti. Vždyť my víme, že kdyby Tvé přicházení záviselo na naší připravenosti, otevřenosti, na čistotě našeho srdce, že bychom v Tvé navštívení stěží mohli doufat. Pane, Ty nás svým příchodem proměň – vyveď z naší sevřenosti, malosti ducha, z naší úzkosti před smrtí, lpění na pohodlí, na hotových soudech a názorech, osvoboď nás od ustaranosti, od pocitu vlastní důležitosti i od špatného svědomí. Pane, dej nám Kristova Ducha, abychom jako on chodil v poslušnosti Tobě, i my Tvou cestu nalezli a jí se věrně drželi. Amen.

Čtení: Jeremjáš 23,5-8

Píseň: 651 Dávno je to

Text: Mt 21,-14

Kázání:

Milí přátelé, sestry a bratři, příběh o tom, jak Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako nový král Izraele, čteme každoročně týden před Velikonoci na Květnou neděli. Jak tento příběh souvisí s adventem? Vlastně neméně úzce. Adventus znamená blížící se, přicházející. O adventu si připomínáme situaci, ve které křesťané trpělivě žijí téměř dva tisíce let: čekáme na druhý Ježíšův příchod. Toto tajemné a skryté blížení se, přicházení prožíváme s pohledem upřeným na Vánoce, na Ježíšův příchod první. Věřím, že Ježíšův velkolepý vjezd do Jeruzaléma může promluvit i na prahu zimy, v době, kdy se obvykle nic nezelená ani nekvete (až na letošek) a na adventním věnci hoří první svíce.

Ježíšův příjezd do Jeruzaléma s naší dobou souzní především v očekávání. Lidé tehdy byli plni očekávání příchodu nového krále. Mluvilo se o tom jako o dané věci. Král přijde a vysvobodí národ z politické a náboženské nadvlády Říma. Kralovat bude opět jen Hospodinův král. A proto Ježíše tak nadšeně vítají. Provolávají mu čest a slávu. A přeci do toho slavení se ptají: „Kdo to je?“ Zajímavá situace. Vítáte nového krále, kladete před něj pláště a větve a zároveň se vás zmocňuje otázka. Kdo to jen je? Jaký je to král? Podobně i každý z nás vítáme, oslavujeme Ježíše, zpíváme mu chvály a zároveň se nás zmocňuje tatáž otázka: Kdo je vlastně Ježíš? Kým pro nás je? Je to jen významný člověk, génius, učitel, revolucionář, ještě někým víc?

Naše poznání je vždy částečné, přesto se smíme ptát a nacházet další částečky poznání Ježíšova kralování, jeho hluboké a tajuplné moci. Dokonce odpovědi těch, kteří už cosi ví, vystihují Ježíšovo poslání jen částečně: „To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji“. V té odpovědi nacházím roli církve. Té, která se na otázky snaží dávat odpověď a to především ze své vnitřní zkušenosti – odpověď na základě svého poznání, z toho, co už ona poznala a přijala. Odpověď „je to prorok“ není špatná, ale je jen částečná. I odpovědi církve jsou částečné i církev je součástí davu oslavujících a hledajících. I církev je na cestě, následuje Ježíše a přitom dochází dalšího poznání a dostává další odpovědi. Adventní čas spočívá v ptaní se – kdo je Ježíš, na koho čekáme, co od něj čekáme? Je také dobou podávání svědectví, zvěstování tázajícím se. Byť naše poznání je jen částečné, neúplné, nedokonalé. Přesto je osobně poznané, prožité a přijaté.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> Adventní čas je postním časem. A postní čas je dobou, kdy máme na své počínání hledět z nadhledu, bez detailů, na kterých ulpívá náš všednodenní život. Vidět sebe se zřetelnější perspektivou. Je náš život místem modlitby, místem rozmlouvání, komunikace s Hospodinem, nebo s modlitbou pouze tak nějak souvisí, podobně jako stoly směnárníků v domu modlitby? Nestávají se z nás penězoměnci? Adventní doba je dobou, kdy se králi Ježíši otevíráme, nabízíme k prověření náš čas s ochotou své všední jistoty nechat obrátit, až zpřevracet a vyhnat vše, co narušuje hlavní poslání našeho života. Žít v rozmluvě, ve vztahu s Bohem.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> Ihned na vyhnání penězoměnců za Ježíšem přicházejí slepí a chromí a on je uzdravuje. I to smí být jedním z adventních pozvání a zaslíbení. Pokusit se definovat vlastní nemohoucnost, slabost, slepotu vůči sobě, druhým, svému okolí, Bohu. Advent je časem, kdy nemyslíme jen na potřebné, opuštěné lidi, ale na potřeby své. Co nám chybí, po čem toužíme a nemůžeme to najít? V čem jsme a zůstáváme opuštění? V čem jsme slepí a zaslepení? Ti, kdo přicházejí k Ježíši, jsou uzdraveni. Vyléčeni. Kéž je to i náš příběh. Příběh pravdivého hledání, pravdivého pohledu na sebe sama, příběh uzdravování našeho nitra.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> Otevírání se a přijetí blížícího se Krále, to je děj adventu, děj našeho nitra a srdce. Oba děje jsou a mají být v souladu. Aby král králů mohl vejít, musíme být připravení, otevření. Otevírání se a přijetí bez blížícího se Krále zase nedává smysl. Je to, jako byste stále vyhlíželi někoho, kdo nikdy nedorazí. Adventní čas je oboustranným pohybem, z naší strany hledajícím, částečným, přesto v radosti a oslavě Božího Krále. Z Boží strany zaznívá zaslíbení, že král se opět blíží. Přichází skrze Ducha svatého a jednou zcela přijde do všeho, co tu jako lidé žijeme. Některé věci zpřevrací, vyžene pryč, mnohé ale vyléčí a napraví.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> Další události v Jeruzalémě vypovídají o tom, že vítání a oslava krále nutně neznamená přijetí. O pár dnů později je Ježíš, ten nový král, zrazen, vydán a zcela opuštěn. Když k vám vstupuje návštěva, můžete ji zdvořile i srdečně přivítat, ale když si hned nato půjdete svou cestou a po svých úkolech, minete se. Nezjistíte, kdo k vám vlastně přišel a proč. Ježíšovo přivítání v Jeruzalémě nutně neznamená přijetí. I takovou zkušenost prožíváme každoročně o Vánocích. Mnoho lidí se na Vánoce těší, připomínají si narození Ježíška, vítají ho a oslavují. Poté si však jdou svými cestami. Jdou jinam. Cesty se rozejdou, poznání není už ani částečné.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> Ježíš vjíždí do Jeruzaléma. Jede na oslátku, osličím mláděti. Jede na zvířeti, které představuje mír, pokoj, tichost, nenásilí. Ježíš přijíždí jako král, ale přesto skromně, tiše, bez přepychu, bez protekce i bez majáčku. Takový přišel do světa ve chlívku, v jesličkách, na slámě. A je docela pravděpodobné, že takto přichází do světa vůbec. Nenásilně a přece zřetelně. Ke svému příchodu potřebuje nejen ty, kteří jej budou vítat, ale ty, kteří jej budou také přijímat, hostit, mít jej u sebe. Však on zvládne pobýt s každým stejně.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> Ježíš v té slavnosti představuje sám sebe. A ti, kteří Ježíše už déle znají, s údivem zjišťují, že to není pouhé divadlo, nýbrž skutečný příchod mesiáše. Přesně podle onoho zvolání: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Vždyť přece ve jménu Hospodina, ve jménu laskavého Otce Ježíš mluvil a konal a žil. A pak to exotické slůvko hosanna . Původně znamenalo „pomoz již!“, „nuže, zachraň!“, „již zjednej spásu!“. Naléhavá prosba o pomoc. Ta prosba tolik prorostla s vírou, že se stala výrazem chvály. Už není křičena v zoufalství, nýbrž v radosti. V radostné důvěře, že Bůh prosby neoslyší a určitě pomůže…

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> Píseň 272 Jak vítati mám tebe

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> Večeře Páně

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> Pane, děkujeme, že jsi pro nás připravil tento stůl a že nás zveš ke své večeři. Přicházíme se spoustou otázek. I s těmi jsme k tobě zváni. Musíme ale také vyznat, že spousta z těch otázek plyne z našich vin. Přiznáváme, že neumíme, být před tebou v pokoře, si přiznat, že nemám v ruce svůj život. Mnohdy se vzdalujeme od Tebe, od cisterny živých vod, nevšímavě chodíme kolem studnice Tvé pravdy, pomíjíme pramen Tvé lásky.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> - Pane, smiluj se. Bojíme se doteku, bojíme se změny, skrýváme své slabosti, v beznadějném opakování svých starých chyb unikáme Tvému hlasu, neschopni naplno se vystavit Tvému světlu.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> - Pane, smiluj se
Abychom unikli ještě dál, utíkáme se k marným slovům a rádoby dobrým radám, k povinné lítosti a povrchní naději. Neumíme opravdově plakat s plačícími a radovat se s radujícím, zůstáváme němější než němé stvoření a v duši dusíme touhu po tichu a setkání.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> - Pane, smiluj se

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, Ale řekni jenom slovo a má duše bude uzdravena. <="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> Pane, sešli svého svatého Ducha - na něm náš život záleží, a posvěť dary chleba a vína, které před tebe předkládáme, posvěť našeho ducha, duši i tělo, i celý tento hod, aby Kristův příběh vstoupil do našeho příběhu a jeho život se stal životem naším.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> Své viny a svou víru vyznáváme, přijímáme zaslíbení Božího odpuštění a milosti. A jakožto ospravedlnění hříšníci, pozdravme jedni druhé pozdravením pokoje. (Pokoj tobě!)

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, děkoval, lámal jej a řekl: Vezměte a jezte, to je mé tělo, které se za vás láme. To čiňte na mou památku.

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> Po večeři vzal kalich a řekl: To je kalich nové smlouvy zpečetěné mou krví. To čiňte, kdykoli z něj budete pít, na mou památku.¨

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy=""> Blaze těm, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově!

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy=""> Propouštění: Žd 10,23 Žd 12,28 2 Pt 3,13

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy=""> Píseň. 269 Vesele zpívejme (k VP)

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy=""> Ohlášky

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy=""> Přímluvná modlitba a MP

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy=""> Poslání

<="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy=""> „Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmu a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.“ (Ř 13,11-14) <="" tržištěm.="" to="" se="" okrajově.="" jen="" ale="" společného,="" něco="" s modlitbou="" má="" odehrává="" tu="" co="" a="" otce="" mého="" modlitby="" dům="" o="" jde="" z nadhledu.="" místo="" toto="" vidí="" uzákoněná.="" je="" směna="" tato="" vždyť="" čin,="" provokativní="" radikální,="" pokladnic.="" chrámových="" do="" vhazovat="" mohly="" které="" izraelské,="" čisté,="" za="" pohanských="" nečistých,="" mincí="" výměně="" zvěře="" obětní="" nákupu="" na="" vydělávají="" kteří="" těch,="" směnárníků,="" stoly="" zpřevrací="" k chrámu="" přichází="" hned="" ježíš="" stalo="" pryč=""> <=""> <="" našeho="" ustanovení="" odkazu="" podle="" slavíme="" hod="" tento="" pána="" ježíše=""> <="" již="" vše="" všichni,="" pojďte="" tedy="">

Požehnání

Píseň 487Amen, Otče, rač to dáti

Kalendář
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Hledat
Paprsky

slunce

"Dané slovo platí víc než slonovina."
(africké přísloví)
Odkazy pro Vás...

v tíživých životních situacích se můžete obrátit nejen na faráře, ale i psychologa. jsme schopní se koordinovat se svou pomocí potřebným.

Hutně chutně

poprvé při celostátní akci budou zpřístupněny prostory sborového domu v H. Brodě. odpoledne program především pro děti, bojovka, výtvarné dílny, občerstvení, setkání se spisovatelem Pavlem Čechem... veselá plavba od 15.00

dalším hostem bude 15.6. spisovatelka Hana Pinknerová, od 17.30 ve studovně v Krajské knihovně v H. Brodě. vstup volný.

jak čte bibli Alexandr (Saša) Flek? Ttřetím z cyklu pozvání zajímavých čtenářů bible bude překladatel biblickch příběhů také do moderní řeči. Jeho originální dílo se jmenuje Parabile, ve středu 15.5. v krajské knihovně (studovně) v H. Brodě od 17.30. 

 

v rámci biblické hodiny pro děti vždy ve středu 15.40-17.00 v evangelické modlitbně v H. Brodě. Začínáme 9.1. Plakát zde.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018