Českobratrská církev evangelická (ČCE)

Pá, 03.04.2020 - 17:37

Evangelický sbor v Horní Krupé a v Havlíčkově Brodě je součástí větší rodiny Českobratrské církve evangelické – ČCE), která zřizuje a zastřešuje v České republice 263 sborů. V nich je přihlášeno cca 114 445 členů. ČCE byla založena v roce 1918 sloučením dvou základních reformačních proudů (švýcarského, tzn. kalvinistického, a německého, tzn. luterského), které na území Čech a Moravy od vydání Tolerančního patentu (1781) působily. Tím vlastně vznikla první tzv. sjednocená protestantská církev v Evropě.

Toto společenství křesťanů s pokorou přiznává, že je více typů cest křesťanské víry, ke kterým se každý může otevírat, avšak základním kamenem víry je životní příběh Ježíše Krista (evangelium – z řečtiny, znamená dobrá zpráva), dosvědčený v Bibli. Evangelická víra se opírá též o hluboký rozhovor Hospodina s lidem Izraele (Starý zákon), i o neohrožený život prvních generací křesťanů po Kristově zmrtvýchvstání. Naslouchá také svědectvím těch, kteří se v průběhu dějin církve dokázali vracet ke kořenům víry, naděje a lásky, když s Biblí v ruce se odvážně ptali po pravdě (např. Augustin, František z Assisi, Hus, Chelčický, Luther, Kalvín, Komenský, Masaryk).

Vzájemný dialog mnoha tradic se odráží také v učení ČCE. Svou víru vyslovuje nejen skrze starokřesťanská vyznání, ale také pomocí čtyř vyznání dalších, která vznikla v průběhu dějin reformace (ať v Čechách, či jinde v Evropě). ČCE si je vědoma svých kořenů v minulosti, ale skrze současnost otevřeně vyhlíží budoucí dění, na kterém se snaží mít účast. Se zřetelem k biblické zvěsti o Boží lásce a milosrdenství k člověku se chce orientovat v dnešním složitém světě, v každodenním životě a v mezilidských vztazích. K bližním pak vstupuje se slovem povzbuzení, ale i konkrétní pomocí (například ve střediscích Diakonie ČCE). 

Chceme, aby naše víra nenásilně, přesto zřetelně a srozumitelně dosahovala do všech oblastí života. Své místo mezi námi mají jak lidé z rodin, v nichž se evangelické vyznání dědilo z generace na generaci, tak i ti, kteří dnes nově hledají životní orientaci a společenství, do něhož by mohli patřit.