ČCE Horní Krupá

Českobratrská Církev
Evangelická
Horní Krupá a Havlíčkův Brod

ČCE Horní Krupá
Domů Kniha hostů Přímluvy Fotogalerie Ke stažení Kontakty
SDĚLENÍ

 


Bohoslužby se od neděle 17. 5. za dodržení hygienických pravidel již opět konají! Další sborové aktivity (s výjimkou biblických hodin pro dospělé) začínají probíhat již od pondělí 11. 5. Prozatím nebyl určen náhradní termín sborového shomáždění.

 


 

O nás Co je církev?

Vydáno dne 5.3.2015

Byl to trochu jako letitý pozdrav, který se kdesi zatoulal a nyní po mnoha letech přišel do poštovní schránky. Rád prolézám antikvariáty. V jednom z nich v jedné krabici jsem našel sešit velikosti A4 namnožený cyklostylem. Na něm obrázek kalicha s otevřenou biblí. To obvykle zpozorním.

O nás Dějiny evangelicé písně od reformace k dnešku

Vydáno dne 8.10.2012

přednáška kantora, hudebníka, pedagoga Ladislava Moravetze, kterou pronesl (zazpíval, zahrál) 25.9. 2012 v Galerii stodola v Horní Krupé

O nás Kronika evangelického sboru v Horní Krupé - 2.část

Vydáno dne 8.5.2009

Obrazek_107_0009.JPG Přepsaná druhá část kroniky evangelického sboru v Horní Krupé, tak jak do ní zapisovali poznámky zde sloužící faráři.

O nás Kronika evangelického sboru v Horní Krupé - 1.část

Vydáno dne 8.5.2009

Obrazek_06_1024.JPG

Přepsaná první část kroniky evangelického sboru v Horní Krupé, tak jak do ní zapisovali poznámky zde sloužící faráři.

O nás Toleranční patent Josefa II. (13.10.1781)

Vydáno dne 15.5.2006
Znění tolerančního patentu. Císařská listina, kterou si evangelíci neváhali v úctě "natrvalo" vyvěsit do svých nově vznikajících kostelů a modliteben. Vážíme si ještě dostatečně svobody svědomí, kterou máme?

O nás Českobratrská církev evangelická (ČCE)

Vydáno dne 30.1.2006

Evangelický sbor v Horní Krupé a v Havlíčkově Brodě je součástí větší rodiny Českobratrské církve evangelické – ČCE), která zřizuje a zastřešuje v České republice 263 sborů. V nich je přihlášeno cca 114 445 členů. ČCE byla založena v roce 1918 sloučením dvou základních reformačních proudů (švýcarského tzn. kalvinistického a německého tzn. luterského), které na území Čech a Moravy od vydání Tolerančního patentu (1781) působily. Tím vlastně vznikla první tzv. sjednocená protestantská církev v Evropě.
Toto společenství křesťanů s pokorou přiznává, že je více typů cest křesťanské víry, ke kterým se každý může otevírat, avšak základním kamenem víry je životní příběh Ježíše Krista (evangelium – z řeč. dobrá zpráva), dosvědčeného v Bibli. Evangelická víra se opírá též o hluboký rozhovor Hospodina s lidem Izraele (Starý zákon), o neohrožený život prvních generací křesťanů po Kristově zmrtvýchvstání. Naslouchá také svědectvím těch, kteří v průběhu dějin církve se dokázali vracet ke kořenům víry, naděje a lásky, když s Biblí v ruce se odvážně ptali po pravdě (např. Augustin, František z Assisi, Hus, Chelčický, Luther, Kalvín, Komenský, Masaryk).
Vzájemný rozhovor mnoha tradic se odráží také v učení ČCE. Svou víru vyslovujeme nejen skrze starokřesťanská vyznání, ale také pomocí čtyř vyznání dalších, které vznikly v průběhu dějin reformace (ať v Čechách či jinde v Evropě). ČCE si je vědoma svých kořenů v minulosti ale skrze současnost otevřeně vyhlíží budoucí dění, na kterém se snaží mít účast.
Se zřetelem k biblické zvěsti o Boží lásce a milosrdenství k člověku se chceme orientovat v dnešním složitém světě, v každodenním životě a v mezilidských vztazích. K bližním pak vstupuje se slovem povzbuzení ale i konkrétní pomocí (střediska Diakonie ČCE). Chceme, aby naše víra nenásilně, přesto zřetelně a srozumitelně dosahovala do všech oblastí života. Své místo mezi námi mají jak lidé z rodin, v nichž se evangelické vyznání dědilo z generace na generaci, tak i ti, kteří dnes nově hledají životní orientaci a společenství, do něhož by mohli patřit.


Více na: www.srcce.cz   nebo na www.evangnet.cz

O nás Evangelíci v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě

Vydáno dne 30.1.2006
Jak jde čas…
V Horní Krupé se evangelíci ke své po 160 let tajně předávané víře přihlásili krátce po vydání Tolerančního patentu (r. 1781). Prvním protestantským sborem založeným v této oblasti byl luterský sbor v Krucemburku, od kterého se (spolu s krupskými) oddělili kalvinisticky smýšlející evangelíci ze Sázavy (spolu s krupskými). Svůj kostel krupští postavili v roce 1847 (posvětili 30.10.) a to během neuvěřitelných půl roku, během sezónních zemědělských prací. Prý se na stavbě velkou měrou podílely ženy. Krátce na to krupští zřídili a financovali evangelickou školu a faru (12.12.1867) pro prvního povolaného faráře (v tomtéž roce). V roce 1901 pak od našeho sboru vlivem misijního působení amerických presbyteriánů odchází část jejích členů. Ti postupem času založí sbor Církve Bratrské, který co do věrnosti evangeliu neztrácí na autentičnosti.
Významným rokem pro náš sbor je rok 1895, kdy je zřízena v Havlíčkově Brodě kazatelská stanice (tzn. dělí se s krupskými o faráře), která má dnes sídlo v Chotěbořské ulici.
Ve farářské službě se zde vystřídalo mnoho duchovních, kteří byli každý od Pána Boha pro své poslání obdarovaní rozmanitým způsobem. Některá obdarování byla pro naše společenství požehnáním zejména v dobách válečných a totalitních. Od roku 2005 zde působí farář Mgr. David Šorm (nar. 1977).

Život ve sboru
Ať v dobách radostných či zlých, středem života víry jsou nedělní bohoslužby, ke kterým se schází lidé všech generací. Ti se společně modlí, zpívají písně, zamýšlí se nad působením evangelia ve svém životě, sdělují si své radosti i bolesti a v neposlední řadě přijímají od Boha požehnání do dalších všedních či svátečních dnů. Významovým centrem bohoslužeb je Bible a vysluhování svátostí (křtu a večeře Páně).
Přes týden se společně scházejí různorodé skupiny lidí na biblických hodinách pro dospělé, kde se vzájemně učí číst a rozumět základní normě naší víry – Bibli. Děti se scházejí na biblických hodinách, kde poznávají základní biblické příběhy, zpívají nespočet písní a se svým farářem dovádí při mnoha hrách. S prázdninami se děti vždy těší také na letní tábor. Vánoce mají spojené s vánoční hrou, skrze kterou zvěstují dospělým evangelium o narození Ježíše Krista.
Děti ve starším školním věku se schází na přípravě ke konfirmaci (z lat. tzn. potvrzení), což je slavnostní chvíle, kdy se vědomě přiznávají ke křtu jim v raném dětství udělenému. Pro tuto slavnost se společně připravují i na víkendových soustředěních společně s ev. sborem ze Sázavy. Při schůzkách mládeže se mladí svou orientaci ve víře snaží prohlubovat skrze vzájemné rozhovory, zpěv, kulturu a skrze modlitby. Střední generace si vždy po jeden večer v měsíci rozšiřuje své obzory víry zvláště se zajímavými hosty, ale také nezapomíná tvořit rukama (keramika) či si hrát s dětmi (pouštění draků, soutěžení).

Obsahem setkávání
V centru všech setkání je zvěstování evangelia, tj. společné čtení a výklad Bible, modlitba a velký důraz je kladen na vzájemné sdílení. Tradičním prvkem života celé evangelické církve je zpěv. Zvláště za komunismu byli velkou vzpruhou evangeličtí písničkáři (S. Karásek, B. Mikolášek, S. Klecandr, a jiní). Písně jsou zpívaným vyznáním víry, výkladem biblického textu a modlitbou zároveň. Proto v našem společenství působí též pěvecký sbor mládeže (Johnyho ovce). Ti k sobě zvou další zpěváky ze sousedních sborů.
Společenství církve poznáváme a prožíváme především ve vlastním sboru s lidmi, kteří bydlí v našem nejbližším okolí. Sbor je prostorem, kde nalézáme a společně tvoříme to, z čeho žije naše víra a z čeho mohou žít i lidé kolem nás. Činnost sboru řídí staršovstvo, které si jednou za šest let sami volíme. Představiteli sboru jsou farář a kurátor. I oni jsou voleni demokratickým způsobem.
Sbory v jednotlivých regionech se sdružují do seniorátů. Náš sbor patří do Horáckého seniorátu (zhruba kraj Vysočina). Každý ze čtrnácti seniorátů i celá ČCE jsou spravovány obdobně jako každý farní sbor. Nejvyšším představitelem církve - synodním seniorem - je od roku 2003 farář Joel Ruml.

Mosty
ČCE má velice úzké kontakty na křesťany nejen evangelické a nejen evropské. O cestu spolupráce a tvůrčího partnerství však ČCE usiluje nejen v zahraničí i s ostatními církvemi v této oblasti. Hornokrupský sbor pěstuje od r. 1980 partnerství mimo jiné s holandským evangelickým sborem v Aalst-Waalre. Toto partnerství nás mnohdy v minulosti podepřelo. O vzájemnou podporu se snažíme i nadále skrze vzájemné návštěvy. Nezapomínáme však na zahraniční sestry a bratry ve východní Evropě, zejména v Ukrajině a Rumunsku.

Pomoc ne-mocným
Kolem nás, ať blízko či daleko, žije mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Proto vedle individuální pomoci i vedle četných finančních sbírek určených na různou humanitární, charitativní i duchovní pomoc, pořádáme benefiční koncerty pro různé neziskové organizace. Rádi podporujeme také domov ve stáří – středisko Diakonie ČCE v Myslibořicích.

Více na www.domovmysliborice.org

Odkazy
Hledat
Paprsky

slunce

"Raději budu devětkrát podveden, než abych jednou neobdaroval toho, kdo to skutečně potřebuje."
(Jan XXIII.)
Odkazy pro Vás...

Velice dobré stránky a velice dobré pořady na vlnách Českého Rozhlasu

Nejnovější galerie
Hutně chutně

přečetl dětem farář David Šorm. Zvukovou nahrávku si můžete stáhnout na tomto odkazu.

V neděli 29. 3. 2020 bude Česká televize od 10 hod na ČT2 přenášet živě ekumenickou bohoslužbu z Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích, kterou povede synodní senior Daniel Ženatý. Možno pustit i z webu iVysílání nebo později ze záznamu.

z důvodu vládou vyhlášeného stavu nouze omezí osobní setkávání v našem společenství. Sledujte prosím aktuality ohledně nejbližších akcí zde na webu a na sborovém kalendáři.

budou probíhat od čtvrtka 6.2. vždy od 18.00 v Krupské škole. Kurz je určen všem, kteří se chtějí něco dozvědět (nebo si připomenout) o základech křesťanské víry. Budeme číst a zamýšlet se nad Markovým evangeliem. Účast je zdarma.

v Havlíčkově Brodě začínají ve 14.00. V Horní Krupé se konají od 15.30 v krupské škole.

Domů
Domů Stále ještě nevíte, kde je váš domov ve světě internetu? Kliknutím zde si tuto stránku nastavíte jako domovskou. Přejeme požehnaný den.
Syndikovat obsah
Přihlášení
Běží na Drupalu, open-source redakčním systému
ČCE Horní Krupá © 2005 - 2018