Kázání

Výběr kázání, která zazněla v sídle sboru v Horní Krupé nebo kazatelské stanici v Havlíčkově Brodě

Dobré smlouvy proti tekutosti dneška - Kázání z 17. 2. 2020

Út, 05.05.2020 - 20:44

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista
„Bůh ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě. Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu,kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.“ (Ž 103, 14n)
Píseň 609 Kdo je mocný jak ty, Hospodine

Božíhodové boholuslužby - 25. 12. 2019

Út, 05.05.2020 - 20:40

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista
„Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť veliký je Hospodin. (Ž 96,1n)

Píseň 283 Slunce z hvězdy již vyšlo

Silvestrovské přemýšlení o základních věcech a o způsobu dávání (Mk 12) z roku 2017

Út, 05.05.2020 - 20:23

Milost Vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

„Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále.“

(Ž 71,5-6)

Píseň 71 V tebe doufám, Hospodine

Modlitba

Budeš lovit lidi (?) - Kázání z 22. 7. 2017

Po, 06.04.2020 - 23:09

Milost vám a pokoj od Boha otce našeho a Pána Ježíše Krista

Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce! Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí. Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.“ (Ž 73,1n)

Píseň 168 Zpívejte, čest vzdejte

Modlitba

Čtení: Mk 10,23-31